CASAL D’ESTIU 2024

Ja us podeu apuntar al Casal d’Estiu 2024 de Colldejou.

Us hi esperem aquest estiu, de l’1 al 19 de Juliol.

Horari: de 10:00h a 13:00h

Preus:
1 setmana 15,00€ per infant
2 setmanes 30,00€ per infant
3 setmanes 45,00€ per infant

Obertes les inscripcions al següent enllaç:
https://sabana.cat/playcolldejou/

Aporteu la inscripció degudament complimentada a l’Ajuntament a partir d’avui fins el 25 de juny.

Del 26 de juny fins el 3 de juliol les oficines de l’Ajuntament estaran tancades.

Aprovació Inicial Pla Local d’Habitatge de Colldejou 2024-2030

El Ple de l’Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 14 de maig de 2024, va aprovar inicialment el Pla Local d’Habitatge de Colldejou 2024-2030.

Atès l’establert en l’article 8.i) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés la informació pública i bon govern, en aplicació del principi de transparència, que recull l’obligatorietat de fer pública per part de l’Administració Pública la informació relativa als plans, així com l’article 12 de l’esmentada Llei, respecte l’obligatorietat de fer públics els plans tan anuals com plurianuals, així com generals i sectorials, es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils el Pla Local d’Habitatge de Colldejou 2024-2030, per tal que s’hi puguin presentar al·legacions i/o suggeriments. El còmput d’aquest termini començarà a partir de l’endemà de l’última publicació en els butlletins oficials, ja sigui el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El Pla Local d’Habitatge de Colldejou 2024-2030 s’entendrà definitivament aprovat per part de l’Ajuntament, en el supòsit que no es presenti cap al·legació i/o suggeriment.

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – Foment Ocupació 2023

La Diputació de Tarragona dintre de la convocatòria de subvencions per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès de l’any 2023, va atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Colldejou per la contractació de dos peons:

Beneficiari: Ajuntament de Colldejou
Municipi: Colldejou
Concepte: Contractació 2 peons
Número d’expedient: 8004330008-2023-0012018
Pressupost Elegible: 9.244,36 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 9.244,36 euros

Subvenció PAM 2020-2024 Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria de subvencions del Pla d’Acció Municipal 2020-2024, va atorgar a l’ajuntament de Colldejou els següents ajuts:

Concepte: Diverses actuacions al municipi de Colldejou

Pressupost Elegible: 159.996,63 €

% concedit: 94,33 %

Import concedit: 150.918,15 €

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona

SUBVENCIO DIPUTACIO DE TARRAGONA 2023 – INTERESSOS PRESTECS

La Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria de subvencions per a interessos de préstecs de l’any 2023, va atorgar a l’ajuntament de Colldejou els següents ajuts:

Concepte: Interessos préstec pont BBVA

Pressupost Elegible: 748,12 €

Despesa mínima a justificar: 748,12 €

% concedit: 100,00%

Importconcedit: 748,12€

Amb aquesta subvenció s’han finançat elsinteressos del préstec pont de 121.000 € que es va formalitzar amb l’entitatfinancera BBVA

Concepte: Interessos préstec  BBVA

Pressupost Elegible: 2.562,75 €

Despesa mínima a justificar: 2.562,75 €

% concedit: 100,00%

Import concedit: 2.562,75€

Amb aquesta subvenció s’han finançat els interessos del préstec de 70.000 € que es va formalitzar amb l’entitat financera BBVA.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona

Actuacions ADF de COLLDEJOU

L’Agrupació de Defensa Forestal de Colldejou, ha realitzat actuacions de prevenció d’incendis forestals pel manteniment i obertura de franges de baixa càrrega de combustible, a la Font de l’Abellà i a la Muntanya Blanca. Els treballs estan situats en àrees estratègiques per la prevenció de Grans Incendis Forestals que puguin afectar al nostre municipi. El cost de les actuacions ha estat de 15.191,36€, compta amb el suport dels ajuts per la prevenció local d’incendis forestals de la Diputació de Tarragona amb una subvenció atorgada de 14.592,77€.

Subvencions Diputació de Tarragona 2023

Durant el 2023 la Diputació de Tarragona concedeix a l’Ajuntament de Colldejou les següents subvencions:

  • Línia de despesa corrent (PAM): 25.000,00 €
  • Protecció de la Salut Pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals 2023: 6.898,41€
  • LINIA 3 DEAS: Desfibril·ladors: Manteniment i Cursos de Formació 2023: 2.302,69 €
  • LINIA 2: Personal de Socorrisme a les piscines municipals 2023: 8.443,00 €
  • Pla Local d’habitatge 2023: 4.616,09€