Ordenances municipals

Actualitzades a Març de 2020

Clicka sobre l’enllaç per descarregar la ordenança.

Ordenança fiscal nº1 Reguladora de l’impost sobre bens immobles.

Ordenança fiscal nº2 Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.

Ordenança fiscal nº3 Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Ordenança fiscal nº4 Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Ordenança Reguladora de la tinença d’animals de companyia i gossos potencialment perillosos.

Reglament d’ús i Ordenança fiscal de l’Àrea de lleure i acampada de Colldejou.

Ordenança reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

Ordenança reguladora de la taxa de clavegueram.

Ordenança reguladora de la taxa d’escombraries.

Ordenança reguladora de la taxa per reserves de guals de la via pública i l’entrada de vehicles a través de les voreres i per aparcament exclusiu, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena.

Taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

Ordenança reguladora de la taxa per la utilització de la piscina municipal.

Ordenança reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua a domicili.

Taxa per a la tramitació de llicències urbanístiques.

Ordenança fiscal. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.

Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.