Aprovació Inicial Pla Local d’Habitatge de Colldejou 2024-2030

El Ple de l’Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 14 de maig de 2024, va aprovar inicialment el Pla Local d’Habitatge de Colldejou 2024-2030.

Atès l’establert en l’article 8.i) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés la informació pública i bon govern, en aplicació del principi de transparència, que recull l’obligatorietat de fer pública per part de l’Administració Pública la informació relativa als plans, així com l’article 12 de l’esmentada Llei, respecte l’obligatorietat de fer públics els plans tan anuals com plurianuals, així com generals i sectorials, es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils el Pla Local d’Habitatge de Colldejou 2024-2030, per tal que s’hi puguin presentar al·legacions i/o suggeriments. El còmput d’aquest termini començarà a partir de l’endemà de l’última publicació en els butlletins oficials, ja sigui el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El Pla Local d’Habitatge de Colldejou 2024-2030 s’entendrà definitivament aprovat per part de l’Ajuntament, en el supòsit que no es presenti cap al·legació i/o suggeriment.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *